Bentham Science Logo

Current Organic Chemistry

Volume 23, 28 Issues, 2019
ISSN: 1875-5348 (Online)
ISSN: 1385-2728 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 20 - Number 17Tetrazine Bioorthogonal Reaction: A Novel Scheme for Polymer and Biomaterials

, 20(17): 1756 - 1767

Hongyan Zhu, Haoxing Wu, Min Wu and Qiyong Gong


DOI: 10.2174/1385272820666151102212821Photoinduced Controlled-Release Drug Delivery Systems for Applications in Nanomedicine

, 20(17): 1768 - 1785

Zhao Yuan and Lu Zhang


DOI: 10.2174/1385272820666160112001944Organic Chemistry Tool for Nanoparticles Monofunctionalization and Their Biomedical Applications

, 20(17): 1786 - 1796

Jianhao Wang, Jingyan Li, Jinchen Li, Feifei Liu, Yaqin Gu, Jie Fan, Bingyu Dong, Cheli Wang, Lin Qiu, Liqian Gao, Su Seong Lee and Pengju Jiang


DOI: 10.2174/1385272820666151105193200Modification of Collagen for Biomedical Applications: A Review of Physical and Chemical Methods

, 20(17): 1797 - 1812

Xiaoyue Yu, Cuie Tang, Shanbai Xiong, Qijuan Yuan, Zhipeng Gu, Zhen Li and Yang Hu


DOI: 10.2174/1385272820666151102213025Application of DODMA and Derivatives in Cationic Nanocarriers for Gene Delivery

, 20(17): 1813 - 1819

Zhou Chen, Aili Zhang, Zhaogang Yang, Xinmei Wang, Lingqian Chang, Zhaofeng Chen and Ly James Lee


DOI: 10.2174/1385272820666160202004348Recent Progress in Dendrimer-based Gene Delivery Systems

, 20(17): 1820 - 1826

Tairong Kuang, Dajiong Fu, Lingqian Chang, Zhaogang Yang, Zhou Chen, Liliang Jin, Feng Chen and Xiangfang Peng


DOI: 10.2174/1385272820666151123235059Characterization and Preclinical Perspectives of Organic Small Molecule Drug Metabolites in Drug-drug Interactions

, 20(17): 1827 - 1834

Liqian Gao, Jun Chen, Yi Hu, Hongyan Sun, Yong Siang Ong, Jingxin Zhang, Zhifang Chai and Su Seong Lee


DOI: 10.2174/1385272820666151102212542Physicochemical Properties that Determine Cellular Transport of Nanocarriers In Vitro and In Vivo

, 20(17): 1835 - 1848

Chenxin Deng, Tangna Hao, Zhen Li and Qing Fan


DOI: 10.2174/1385272820666151228194438
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog