Bentham Science Logo

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 17 - Number 23


Editorial


Asymmetric Epoxidation of Olefins with Homogeneous Chiral (Salen) Manganese (III) Complex

, 17(23): 2936 - 2970

Qian-Ping Shi, Zhi-Hao Shi, Nian-Guang Li, Yu-Ping Tang, Wei Li, Hao Tang, Wei-Zhang, Min-Zhe Shen and Jin-Ao Duan


DOI: 10.2174/138527281723131218140657Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science