Bentham Science Logo

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 17 - Number 13

Electrospun Composite Nanofibers in Photoenergy Applications

, 17(13): 1382 - 1389

Jeannie Ziang Yie Tan, Dan Kong, Qing Xiang, Wei Wang, Lingtong Zhan, Jieliang Zeng and Xiwen Zhang


DOI: 10.2174/1385272811317130005

Preparation of Novel Isotropic Pitch with High Softening Point and Solvent Solubility for Pitch-based Electrospun Carbon Nanofiber

, 17(13): 1463 - 1468

Byung-Jun Kim, Hyunsig Kil, Naoki Watanabe, Min-Hyun Seo, Bo-Hye Kim, Kap Seung Yang, Osamu Kato, Jin Miyawaki, Isao Mochida and Seong-Ho Yoon


DOI: 10.2174/1385272811317130013Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science