Contents

Current Organic Chemistry, Volume 15 - Number 4

Editorial [Hot Topic: Designing DNA Probes (Guest Editor: Chunhai Fan)]

, 15(4): 445

Chunhai Fan


DOI: 10.2174/138527211794474528
Cationic Water-Soluble Polyfluorene Homopolymers and Copolymers: Synthesis, Characterization and Their Applications in DNA Sensing

, 15(4): 446 - 464

Yanyan Wang and Bin Liu


DOI: 10.2174/138527211794474492
Pyrene Excimer for DNA Sensors

, 15(4): 465 - 476

Chunming Wang, Cuichen Wu, Yan Chen, Yanling Song, Weihong Tan and Chaoyong James Yang


DOI: 10.2174/138527211794474465
Microcantilever Biosensors: Probing Biomolecular Interactions at the Nanoscale

, 15(4): 477 - 485

Dongsheng Liu and Wenmiao Shu


DOI: 10.2174/138527211794474519
Nanomaterials-based Polymerase Chain Reactions for DNA Detection

, 15(4): 486 - 497

Dun Pan, Yangqin Wen, Lijuan Mi, Chunhai Fan and Jun Hu


DOI: 10.2174/138527211794474447
Recent Advances in Electrochemical Aptamer-Based Sensors

, 15(4): 498 - 505

Elena E. Ferapontova and Kurt V. Gothelf


DOI: 10.2174/138527211794474483
Electrochemical DNA Sensors: From Nanoconstruction to Biosensing

, 15(4): 506 - 517

Haixin Chang, Ying Wang and Jinghong Li


DOI: 10.2174/138527211794474500
Direct Colorimetric Biosensors from Polydiacetylenes

, 15(4): 518 - 533

Yong Chen, Xiaobo Nie, Xiaoyang Cui, Wenhe Wu, Jie Zhang, Chaowei Wen, Jimin Gao and Jinxin Lu


DOI: 10.2174/138527211794474438
Self-Assembly-Based Structural DNA Nanotechnology

, 15(4): 534 - 547

Zhao Zhang, Yanming Fu, Baojie Li, Guoyin Feng, Can Li, Chunhai Fan and Lin He


DOI: 10.2174/138527211794474429
Signal Amplifying Optical DNA Detection on Solid Support with Fluorescent Conjugated Polymers

, 15(4): 548 - 556

Fengting Lv, Libing Liu and Shu Wang


DOI: 10.2174/138527211794474456
Functional Nucleic Acids as Molecular Recognition Elements for Small Organic and Biological Molecules

, 15(4): 557 - 575

Pui Sai Lau and Yingfu Li


DOI: 10.2174/138527211794474537
o-Benzenedisulfonimide: An Organic Reagent and Organocatalyst of Renewed Interest

, 15(4): 576 - 599

M. Barbero, S. Bazzi, S. Cadamuro and S. Dughera


DOI: 10.2174/138527211794474474
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science