Bentham Science Logo

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 15 - Number 4Pyrene Excimer for DNA Sensors

, 15(4): 465 - 476

Chunming Wang, Cuichen Wu, Yan Chen, Yanling Song, Weihong Tan and Chaoyong James Yang


DOI: 10.2174/138527211794474465


Direct Colorimetric Biosensors from Polydiacetylenes

, 15(4): 518 - 533

Yong Chen, Xiaobo Nie, Xiaoyang Cui, Wenhe Wu, Jie Zhang, Chaowei Wen, Jimin Gao and Jinxin Lu


DOI: 10.2174/138527211794474438


Self-Assembly-Based Structural DNA Nanotechnology

, 15(4): 534 - 547

Zhao Zhang, Yanming Fu, Baojie Li, Guoyin Feng, Can Li, Chunhai Fan and Lin He


DOI: 10.2174/138527211794474429


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science