Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Neurovascular Research

Volume 17, 5 Issues, 2020
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

In the current pandemic scenario, publication process of all articles related to Coronavirus will be expedited, for timely publication of much needed research

Contents

Current Neurovascular Research, Volume 15 - Number 2

Research Article

Prognostic Value of White Blood Cell in Acute Ischemic Stroke Patients

, 15(2): 151 - 157

Xiaowei Zheng, Nimei Zeng, Aili Wang, Zhengbao Zhu, Chongke Zhong, Tan Xu, Tian Xu, Yanbo Peng, Hao Peng, Qunwei Li, Zhong Ju, Deqin Geng, Yonghong Zhang* and Jiang He


DOI: 10.2174/1567202615666180626154857


Research Article

Increased Serum Total Bile Acids can be Associated with a Small Hematoma Volume and Decreased Clinical Severity During Acute Intracerebral Hemorrhage

, 15(2): 158 - 163

Kaili Wang, Yu Zhang, Chongke Zhong, Danni Zheng, Jiaping Xu, Yanlin Zhang, Jijun Shi, Goudong Xiao, Xia Zhang, Huihui Liu, Zhichao Huang, Chun-Feng Liu, Shoujiang You* and Yongjun Cao*


DOI: 10.2174/1567202615666180516114211
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog