Bentham Science Logo

Current Neurovascular Research

Volume 16, 5 Issues, 2019
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Neurovascular Research, Volume 10 - Number 1Safety and Efficacy of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Therapy in Hereditary Spinocerebellar Ataxia

, 10(1): 11 - 20

Jia-Li Jin, Zhuo Liu, Zhen-Juan Lu, De-Ning Guan, Chong Wang, Zhi-Bin Chen, Jun Zhang, Wei-Yun Zhang, Jia-Yong Wu and Yun Xu


DOI: 10.2174/1567202611310010003
Vascular Factors and Mitochondrial Dysfunction: a Central Role in the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease

, 10(1): 76 - 80

Daniele Orsucci, Michelangelo Mancuso, Elena Caldarazzo Ienco, Costanza Simoncini, Gabriele Siciliano and Ubaldo Bonuccelli


DOI: 10.2174/1567202611310010010

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog