Bentham Science Logo

Most Accessed Articles


Platelets: Their Potential Contribution to the Generation of Beta-amyloid Plaques in Alzheimer’s Disease

, 2017; 14(3): 290-298.

Christian Humpel*


DOI: 10.2174/1567202614666170705150535A Novel Neuroimaging Model to Predict Early Neurological Deterioration After Acute Ischemic Stroke

, 2018; 15(2): 129-137.

Yen-Chu Huang*, Yuan-Hsiung Tsai, Jiann-Der Lee, Jen-Tsung Yang and Yi-Ting Pan


DOI: 10.2174/1567202615666180516120022


Recombinant Tissue Plasminogen Activator in Acute Ischemic Stroke Patients Receiving Thrombectomy: Standard or Low Dose Therapy?

, 2018; 15(3): 204-210.

Chun-Hsien Lin, Chi-Hung Liu, Alvin Yi-Chou Wang, Yi-Ming Wu, Ching-Chang Chen, Yuan-Hsiung Tsai, Ting-Yu Chang, Kuo-Lun Huang, Hsiu-Chuan Wu, Tsong-Hai Lee, Yeu-Jhy Chang, Chuan-Min Lin, Chih-Kuang Cheng and Chien-Hung Chang*


DOI: 10.2174/1567202615666180717113526


Curcumin Reduces Neuronal Loss and Inhibits the NLRP3 Inflammasome Activation in an Epileptic Rat Model

, 2018; 15(3): 186-192.

Qianchao He, Lingfei Jiang, Shanshan Man, Lin Wu, Yueqiang Hu and Wei Chen*


DOI: 10.2174/1567202615666180731100224


Genetic Determinants of Cerebral Arterial Adaptation to Flow-loading

, 2018; 15(3): 175-185.

Todd A. Abruzzo*, Yuko Kurosawa, Ondrej Choutka, Joseph F. Clark, Danielle C. Stamper, Sharyl Martini, Stacie L. Demel, Daniel Woo, Kunal B. Karani and Gail J. Pyne-Geithman


DOI: 10.2174/1567202615666180712150143


Safety and Efficiency of Low Dose Intra-arterial Tirofiban in Mechanical Thrombectomy During Acute Ischemic Stroke

, 2018; 15(2): 145-150.

Tongya Yu, Yingying Lin, Aiping Jin, Pei Zhang, Xiaoyu Zhou, Min Fang* and Xueyuan Liu*


DOI: 10.2174/1567202615666180605104931Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science