Bentham Science Logo
Journal Cover

Track Your Manuscript:


Current Neurovascular Research

Volume 18, 5 Issues, 2021
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Aims & Scope

Current Neurovascular Research provides a cross platform for the publication of scientifically rigorous research that addresses disease mechanisms of both neuronal and vascular origins in neuroscience. The journal serves as an international forum publishing novel and original work as well as timely neuroscience research articles, full-length/mini reviews in the disciplines of cell developmental disorders, plasticity, and degeneration that bridges the gap between basic science research and clinical discovery. Current Neurovascular Research emphasizes the elucidation of disease mechanisms, both cellular and molecular, which can impact the development of unique therapeutic strategies for neuronal and vascular disorders.

Current Neurovascular Research

,

Volume 18

-

Number 1

Research Article

Impact of Headache Frequency and Sleep on Migraine Patients During the COVID-19 Pandemic

, 18(1): 4 - 11

Mengmeng Ma, Jiajia Bao, Jinghuan Fang, Changling Li, Yanbo Li, Wenjing Ge, Yang Zhang , Jian Guo and Li He*


DOI: 10.2174/1567202618666210311122419
Research Article

Research Article

Guanabenz and Clonidine, α2-Adrenergic Receptor Agonists, Inhibit Choroidal Neovascularization

, 18(1): 85 - 92

Miruto Tanaka, Yuki Inoue, Takahiko Imai, Norifumi Tanida, Koichi Takahashi and Hideaki Hara*


DOI: 10.2174/1567202618666210518133634
Research ArticleArticles Ahead of Print


Neutrophil-to-lymphocyte Ratio Predicts the Outcome of Cerebral Venous Thrombosis


Jiawei Zhao, Kai Liu, Shen Li, Yuan Gao, Lu Zhao, Hongbing Liu, Hui Fang, Bo Song* and Yuming Xu*


DOI: 10.2174/1567202618666210726122310
View Abstract View on PubMed
Association of Variants in FCGR2A, PTPN2, and GM-CSF with Cerebral Cavernous Malformation: Potential Biomarkers for a Symptomatic Disease


Gustavo da Fontoura Galvão, Fabrícia Lima Fontes-Dantas, Elielson Veloso da Silva , Soniza Vieira Alves-Leon and Jorge Marcondes de Souza*


DOI: 10.2174/1567202618666210603125630
View Abstract View on PubMed

Decoding the Transcriptional Response to Ischemic Stroke in Obese and Non-Obese Mice Brain


Jing Liang, Ruiyao Hu, Xin Wang, Xinjing Liu, Lulu Pei, Mengke Tian, Wenxian Sun, Luyang Zhang, Lan Ding, Yuying Wang, Yuming Xu* and Bo Song*


DOI: 10.2174/1567202618666210719150845
View AbstractAbstracts Ahead of Print

Association between cardiometabolic index and stroke: A population-based cross-sectional study


Feng-E Li, Yi Yang*, Zhen-Ni Guo*, Yun Luo, Fu-Liang Zhang, Peng Zhang, Dong Liu, Song Ta and Yao Yu


DOI: 10.2174/1567202618666211013123557
View Abstract

Acute Ischaemic Stroke Incidence after Coronavirus Vaccine in Indonesia: Case Series


Rakhmad Hidayat*, Dinda Diafiri, Ramdinal Aviesena Zairinal, Ghafur Rasyid Arifin, Faiza Azzahroh, Nita Widjaya, Devi Nurfadila Fani, Taufik Mesiano, Mohammad Kurniawan, Al Rasyid, Astuti Giantini and Salim Haris


DOI: 10.2174/1567202618666210927095613
View AbstractPublished Contents

Editor's Choice

CD31+ Circulating Angiogenic Cell Number and Subtypes are Reduced in Individuals with Chronic Stroke

, 2021; 18(1): 113 - 122

Rian Q. Landers-Ramos*, Katherine I. Kim, Brent Hickey, Frederick M. Ivey, Charlene E. Hafer-Macko, Richard F. Macko, Alice S. Ryan and Steven J. Prior


DOI: 10.2174/1567202618666210406125558
Association of Common Variants in the IL-33/ST2 Axis with Ischemic Stroke

, 2019; 16(5): 494 - 501

Shuo Li, Zhijie Wang, Xinjing Liu, Yuanzhe Li, Changhe Shi, Jun Wu, Shilei Sun, Yusheng Li, Shaohua Li, Yuming Xu* and Bo Song*


DOI: 10.2174/1567202616666191029112334Erythropoietin Gene Polymorphism rs551238 is Associated with a Reduced Susceptibility to Brain Injury in Preterm Infants

, 2019; 16(4): 335 - 339

Ji Xu, Huitao Li, Jinjie Huang, Zhangxing Wang, Yun Li, Chuanzhong Yang, Benqing Wu, Lihui Liu, Qi Kong, Jianlin Huang, Wenlan Liu, Xiufeng Ye and Guangfu Chen*


DOI: 10.2174/1567202616666191014120036

Open Access Articles

Alcohol Drinking, Apolipoprotein Polymorphisms and the Risk of Cardiovascular Diseases

, 2021; 18(1): 150 - 161

Flavio M. Ceci, Mauro Ceccanti, Carla Petrella, Mario Vitali, Marisa P. Messina, George N. Chaldakov, Antonio Greco, Massimo Ralli, Marco Lucarelli, Antonio Angeloni, Marco Fiore* and Giampiero Ferraguti

Stroke History is an Independent Risk Factor for Poor Prognosis in Ischemic Stroke Patients: Results from a Large Nationwide Stroke Registry

, 2020; 17(4): 487 - 494

Haiqiang Qin, Penglian Wang, Runhua Zhang, Miaoxin Yu, Guitao Zhang, Gaifen Liu* and Yongjun Wang*
Platelet-to-neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis Predicts Unfavorable Outcomes in Acute Ischemic Stroke

, 2020; 17(4): 411 - 419

Mei-Qi Wang, Ying-Ying Sun, Yan Wang, Xiu-Li Yan, Hang Jin, Xin Sun, Peng Zhang, Hong-Jing Zhu, Zhen-Ni Guo* and Yi Yang*


Knockdown of miR-124 Reduces Depression-like Behavior by Targeting CREB1 and BDNF

, 2020; 17(2): 196 - 203

Wei Yang, Min Liu, Qianwei Zhang , Jiahua Zhang , Jun Chen , Qiaoyun Chen and Lixia Suo *
Early Age of Migraine Onset is Independently Related to Cognitive Decline and Symptoms of Depression Affect Quality of Life

, 2020; 17(2): 177 - 187

Jiajia Bao, Mengmeng Ma, Shuju Dong, Lijie Gao, Changling Li, Chaohua Cui, Ning Chen, Yang Zhang and Li He*

Changes in Cognition, Depression and Quality of Life after Carotid Stenosis Treatment

, 2019; 16(1): 47 - 62

Elina Pucite*, Ildze Krievina, Evija Miglane, Renars Erts, Dainis Krievins and Andrejs Millers
Curcumin Reduces Neuronal Loss and Inhibits the NLRP3 Inflammasome Activation in an Epileptic Rat Model

, 2018; 15(3): 186 - 192

Qianchao He, Lingfei Jiang, Shanshan Man, Lin Wu, Yueqiang Hu and Wei Chen*
A Novel Neuroimaging Model to Predict Early Neurological Deterioration After Acute Ischemic Stroke

, 2018; 15(2): 129 - 137

Yen-Chu Huang*, Yuan-Hsiung Tsai, Jiann-Der Lee, Jen-Tsung Yang and Yi-Ting Pan
Temporal Expression of Mutant TDP-43 Correlates with Early Amyotrophic Lateral Sclerosis Phenotype and Motor Weakness

, 2018; 15(1): 3 - 9

Qihua Chen, Jinxia Zhou, Cao Huang, Bo Huang, Fangfang Bi, Hongxia Zhou* and Bo Xiao*Most Cited Articles
Research Article

Curcumin prevents brain damage and cognitive dysfunction during ischemic-reperfusion through the regulation of miR-7-5p

, 2019; 16(5): 441-454.

Hui Xu, Beibei Nie, Lamei Liu, Chunhui Zhang*, Zhenxiang Zhang, Mengya Xu and Yongxia Mei


DOI: 10.2174/1567202616666191029113633Research Article

Elevated inflammatory parameter levels negatively impact populations of circulating stem cells (CD133+), early endothelial progenitor cells (CD133+/VEGFR2+), and fibroblast growth factor in stroke patients

, 2019; 16(1): 19-26.

Monika Golab-Janowska*, Edyta Paczkowska, Boguslaw Machalinski, Dariusz Kotlega, Agnieszka Meller, Krzysztof Safranow, Pawel Wankowicz and Przemyslaw Nowacki


DOI: 10.2174/1567202616666190129164906

Research Article

Changes in cognition, depression and quality of life after carotid stenosis treatment

, 2019; 16(1): 47-62.

Elina Pucite*, Ildze Krievina, Evija Miglane, Renars Erts, Dainis Krievins and Andrejs Millers


DOI: 10.2174/1567202616666190129153409


Research Article

Dynamic change of neutrophil to lymphocyte ratios and infection in patients with acute ischemic stroke

, 2020; 17(3): 294-303.

Lu Wang, Wen Guo, Changyi Wang, Xue Yang, Zilong Hao, Simiao Wu, Shihong Zhang, Bo Wu and Ming Liu*


DOI: 10.2174/1567202617666200408091131Most Accessed Articles


Impact of Headache Frequency and Sleep on Migraine Patients During the COVID-19 Pandemic

, 2021; 18(1): 4-11.

Mengmeng Ma, Jiajia Bao, Jinghuan Fang, Changling Li, Yanbo Li, Wenjing Ge, Yang Zhang , Jian Guo and Li He*


DOI: 10.2174/1567202618666210311122419Alcohol Drinking, Apolipoprotein Polymorphisms and the Risk of Cardiovascular Diseases

, 2021; 18(1): 150-161.

Flavio M. Ceci, Mauro Ceccanti, Carla Petrella, Mario Vitali, Marisa P. Messina, George N. Chaldakov, Antonio Greco, Massimo Ralli, Marco Lucarelli, Antonio Angeloni, Marco Fiore* and Giampiero Ferraguti


DOI: 10.2174/1567202618666210406123503CD31+ Circulating Angiogenic Cell Number and Subtypes are Reduced in Individuals with Chronic Stroke

, 2021; 18(1): 113-122.

Rian Q. Landers-Ramos*, Katherine I. Kim, Brent Hickey, Frederick M. Ivey, Charlene E. Hafer-Macko, Richard F. Macko, Alice S. Ryan and Steven J. Prior


DOI: 10.2174/1567202618666210406125558


Creation of Retinal Vein Occlusion Model in Cynomolgus Monkeys and Determination of its Pathological Features

, 2021; 18(1): 123-133.

Satoshi Inagaki, Masamitsu Shimazawa*, Wataru Otsu, Tomoaki Araki, Yosuke Numata, Shinsuke Nakamura, Hideshi Tsusaki and Hideaki Hara


DOI: 10.2174/1567202617999200831151118Guanabenz and Clonidine, α2-Adrenergic Receptor Agonists, Inhibit Choroidal Neovascularization

, 2021; 18(1): 85-92.

Miruto Tanaka, Yuki Inoue, Takahiko Imai, Norifumi Tanida, Koichi Takahashi and Hideaki Hara*


DOI: 10.2174/1567202618666210518133634


Editor-in-Chief

graphic
Prof. Kenneth Maiese, MD
Cellular and Molecular Signaling
New York, NY
(USA)
Email: wntin75@yahoo.com
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Neurovascular Research Journal was launched in 2004. Dr. Kenneth Maiese serves as the Editor-in-Chief of the journal.
New eBook

ebook-cover

Neurobiology of Mood DisordersYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog