Bentham Science Logo

Current Neuropharmacology

Volume 18, 12 Issues, 2020
ISSN: 1875-6190 (Online)
ISSN: 1570-159X (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 59th of 267 in

    Neurosciences

  • 33rd of 267 in

    Pharmacology & Pharmacy

Order Your Article Before Print

Contents

Current Neuropharmacology, Volume 13 - Number 4Brain Structural Effects of Antipsychotic Treatment in Schizophrenia: A Systematic Review

, 13(4): 422 - 434

Roberto Roiz-Santiañez, Paula Suarez-Pinilla and Benedicto Crespo-Facorro


DOI: 10.2174/1570159X13666150429002536Brain Functional Effects of Psychopharmacological Treatments in Schizophrenia: A Network-based Functional Perspective Beyond Neurotransmitter Systems

, 13(4): 435 - 444

De Rossi Pietro, Chiara Chiapponi and Gianfranco Spalletta


DOI: 10.2174/1570159X13666150507223542Brain Structural Effects of Psychopharmacological Treatment in Bipolar Disorder

, 13(4): 445 - 457

Colm McDonald


DOI: 10.2174/1570159X13666150403231654Brain Structural Effects of Antidepressant Treatment in Major Depression

, 13(4): 458 - 465

Nicola Dusi, Stefano Barlati, Antonio Vita and Paolo Brambilla


DOI: 10.2174/1570159X1304150831121909Brain Functional Effects of Psychopharmacological Treatment in Major Depression: a Focus on Neural Circuitry of Affective Processing

, 13(4): 466 - 479

Michèle Wessa and Giannis Lois


DOI: 10.2174/1570159X13666150416224801
Herbal Medicine for Anxiety, Depression and Insomnia

, 13(4): 481 - 493

Lei Liu, Changhong Liu, Yicun Wang, Pu Wang, Yuxin Li and Bingjin Li


DOI: 10.2174/1570159X1304150831122734The Effects of Psychological Stress on Depression

, 13(4): 494 - 504

Longfei Yang, Yinghao Zhao, Yicun Wang, Lei Liu, Xingyi Zhang, Bingjin Li and Ranji Cui


DOI: 10.2174/1570159X1304150831150507
Research on the Pathological Mechanism and Drug Treatment Mechanism of Depression

, 13(4): 514 - 523

Guo-jiang Peng, Jun-sheng Tian, Xiao-xia Gao, Yu-zhi Zhou and Xue-mei Qin


DOI: 10.2174/1570159X1304150831120428The Antidepressant-like Effects of Estrogen-mediated Ghrelin

, 13(4): 524 - 535

Pu Wang, Changhong Liu, Lei Liu, Xingyi Zhang, Bingzhong Ren and Bingjin Li


DOI: 10.2174/1570159X1304150831120650The Effects of Calorie Restriction in Depression and Potential Mechanisms

, 13(4): 536 - 542

Yifan Zhang, Changhong Liu, Yinghao Zhao, Xingyi Zhang, Bingjin Li and Ranji Cui


DOI: 10.2174/1570159X13666150326003852The Neurobiological Mechanisms and Treatments of REM Sleep Disturbances in Depression

, 13(4): 543 - 553

Yi-Qun Wang, Rui Li, Meng-Qi Zhang, Ze Zhang, Wei-Min Qu and Zhi-Li Huang


DOI: 10.2174/1570159X13666150310002540

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog