Bentham Science Logo

Current Nanoscience

Volume 15, 6 Issues, 2019
ISSN: 1875-6786 (Online)
ISSN: 1573-4137 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Nanoscience, Volume 9 - Number 3Organic Solvent Assisted Growth of Flower-like ZnO for Enhanced Photocatalytic Activities

, 9(3): 335 - 340

Periyayya Uthirakumar, S. Muthulingam, Beo Deul Ryu, Ji Hye Kang, A. Periyasamy, M. Prabakaran and Chang-Hee Hong


DOI: 10.2174/1573413711309030007La/Sm-doped Strontium-ferrite/poly-m-toluidine Composites Obtained by In Situ Polymerization

, 9(3): 371 - 376

Yu Xie, Xiao-Wei Hong, Mingjun Li, Qianyong Cao, Rong Zhong, Yunhua Gao, Jianfei Pan, Yuancheng Qin, Yan Huang and Yun Ling


DOI: 10.2174/1573413711309030013


Mechanism of Polyvinylpyrrolidone-coated Norcantharidin Chitosan Nanoparticles

, 9(3): 401 - 406

Xin-yuan Ding, Cheng-jiao Hong, Xiao-feng Zhou, Jian-tong Sun, Yang Liu, Zong-lin Gu, Ai-jun Zhu, Wei-liang Chen, Lin-seng Shi and Xue-nong Zhang


DOI: 10.2174/1573413711309030018


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog