Bentham Science Logo

Contents

Current Nanoscience, Volume 8 - Number 1

AFM-based Study of the Best Imaging Conditions for Human Hepatoma Cells

, 8(1): 7 - 11

Miao Yu, Jinghe Wang, Li Liu, Shen Dong, Hongxiang Wang, Yingchun Liang and Junjie Zhang


DOI: 10.2174/1573413711208010007

Preparation and Photoluminescence of Titanium Oxide Nanofilms by Laser-Induced Forward Transfer

, 8(1): 150 - 155

Bing Zheng, Zheng Jin, Chuanli Qin, Muriel LA Rigout, Wei Lu, Yajie Chen, Naiying Fan, Jiaying Zhu, Xuduo Bai and Yongfu Lian


DOI: 10.2174/1573413711208010150Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science