Bentham Science Logo

Current Nanoscience

Volume 15, 6 Issues, 2019
ISSN: 1875-6786 (Online)
ISSN: 1573-4137 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Nanoscience, Volume 8 - Number 1

AFM-based Study of the Best Imaging Conditions for Human Hepatoma Cells

, 8(1): 7 - 11

Miao Yu, Jinghe Wang, Li Liu, Shen Dong, Hongxiang Wang, Yingchun Liang and Junjie Zhang


DOI: 10.2174/1573413711208010007

Preparation and Photoluminescence of Titanium Oxide Nanofilms by Laser-Induced Forward Transfer

, 8(1): 150 - 155

Bing Zheng, Zheng Jin, Chuanli Qin, Muriel LA Rigout, Wei Lu, Yajie Chen, Naiying Fan, Jiaying Zhu, Xuduo Bai and Yongfu Lian


DOI: 10.2174/1573413711208010150Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog