Bentham Science Logo

Contents

Current Nanoscience, Volume 6 - Number 3


Self-aggregated Nanoparticles of Cholesterol-modified Pullulan Conjugate as a Novel Carrier of Mitoxantronep

, 6(3): 298 - 306

Wen-zhi Yang, Hong-li Chen, Fu-ping Gao, Min-mao Chen, Xue-min Li, Ming-ming Zhang, Qi-qing Zhang, Ling-rong Liu, Qian Jiang and Yin-song Wang


DOI: 10.2174/157341310791171153Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science