Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 18 - Number 7Research Article

Loss of the Nodal modulator Nomo results in chondrodysplasia in zebrafish

, 18(7): 448 - 458

Linghui Cao, Lingyu Li, Yongqing Li, Jian Zhuang, Yu Chen, Yuequn Wang, Yan Shi, Jimei Chen, Xiaolan Zhu, Yongqi Wan, Fang Li, Wuzhou Yuan, Xiaoyang Mo, Xiangli Ye, Zuoqiong Zhou, Guo Dai, Zhigang Jiang*, Ping Zhu*, Xiushan Wu* and Xiongwei Fan*


DOI: 10.2174/1566524019666181212095307
Research Article

HSP70 Inhibitors Reduce The Osteoblast Migration By Epidermal Growth Factor

, 18(7): 486 - 495

Tetsu Kawabata, Takanobu Otsuka, Kazuhiko Fujita, Go Sakai, Woo Kim, Rie Matsushima-Nishiwaki, Gen Kuroyanagi, Osamu Kozawa* and Haruhiko Tokuda


DOI: 10.2174/1566524019666181213112847
Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog