Bentham Science Logo

Current Molecular Medicine

Volume 19, 10 Issues, 2019
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Most Accessed ArticlesGenetic Modifiers of Fetal Haemoglobin (HbF) and Phenotypic Severity in β-Thalassemia Patients

, 2018; 18(5): 295-305.

S.A.A. Razak, N.A.A. Murad*, F. Masra, D.L.S. Chong, N. Abdullah, N. Jalil, H. Alauddin, R.Z.A.R. Sabudin, A. Ithnin, L.C. Khai, N.A. Aziz, Z. Muda, H. Ibrahim and Z.A. Latiff*


DOI: 10.2174/1566524018666181004121604
Establishment of Retinal Degeneration Model in Rat and Monkey by Intravitreal Injection of Sodium Iodate

, 2018; 18(6): 352-364.

Qingjian Ou, Tong Zhu, Peng Li, Zongyi Li, Li Wang, Chunpin Lian, Hua Xu, Caixia Jin, Furong Gao, Jing-Ying Xu, Juan Wang, Jieping Zhang, Weiye Li, Haibin Tian*, Lixia Lu* and Guo-Tong Xu*


DOI: 10.2174/1566524018666181113104023Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog