Bentham Science Logo

Current Molecular Medicine

Volume 19, 10 Issues, 2019
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 84th of 136 in

    Medicine, Research & Experimental

Order Your Article Before Print

Articles Ahead of Print


Effects of Hydrogen-rich Water on the PI3K/AKT Signaling Pathway in Rats with Myocardial Ischemia-reperfusion Injury


Liangtong Li, Xiangzi Li, Zhe Zhang, Li Liu, Tongtong Liu, Shaochun Li, Sen Liu, Yujuan Zhou* and Fulin Liu*


DOI: 10.2174/1566524019666191105150709
View Abstract View on PubMed

Overexpression of Pygo2 Increases Differentiation of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells into Cardiomyocyte-like Cells


Lei Yang, Shuoji Zhu, Yongqing Li, Jian Zhuang, Jimei Chen, Huanlei Huang, Yu Chen, Yulin Wen, Yao Wen, Huiming Guo, Xiongwei Fan, Wuzhou Yuan, Zhigang Jiang*, Yuequn Wang*, Xiushan Wu* and Ping Zhu*


DOI: 10.2174/1566524019666191017150416
View Abstract


IL1R2 Polymorphisms are Associated with an Increased Risk of Esophageal Cancer


Jianfeng Liu, Yonghui Yang, Haiyue Li, Yuanwei Liu, Yao Sun, Jiamin Wu, Zichao Xiong and Tianbo Jin*


DOI: 10.2174/1566524019666191025091204
View AbstractImmunogenetics of Celiac Disease: A Focus on Arab countries


Nadin Younes, Salma Younes, Ola A. Alsharabasi, Mohamed E. El Zowalaty, Ibrahim Mustafa, Mohamed Jahromi, Shahab Uddin, Mariam Al-Nesf, Gianfranco Pintus and Hatem Zayed*


DOI: 10.2174/1566524019666191024104930
View Abstract View on PubMed


TRIM45 Suppresses the Development of Non-small Cell Lung Cancer


Xiyang Peng, Yao Wen, Lagabaiyila Zha, Jian Zhuang, Li Lin, Xu Li, Yu Chen, Zhiqiang Liu, Shuangli Zhu, Jifeng Liang, Zuoqiong Zhou, Wuzhou Yuan, Yongqing Li, Yuequn Wang, Zhigang Jiang, Xiaoyang Mo, Yongqi Wan, Yan Shi, Ping Zhu, Lan Zheng*, Changfa Tang, Xiushan Wu and Xiongwei Fan


DOI: 10.2174/1566524019666191017143833
View Abstract


Alcohol Consumption and Risk of Uterine Fibroids


Hajra Takala, Qiwei Yang*, Ahmed M. Abd El Razek, Mohamed Ali and Ayman Al-Hendy


DOI: 10.2174/1566524019666191014170912
View Abstract View on PubMed


Editors-in-Chief

David W. Li
State Key Laboratory of Ophthalmology
Zhongshan Ophthalmic Center
Sun Yat-sen University
Guangzhou
China

View Full Editorial Board
Andras Guttman
University of Pannonia
Veszprém
Hungary

Biography View Full Editorial Board

Journal History

Current Molecular Medicine was introduced in 2001 with the assistance of Dr. David W. Li, who is the current Editor-in-Chief serving since 2001.
Track Your Manuscript:


Scopus CiteScore Metrics: 1.85

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog