Bentham Science Logo

Articles Ahead of Print


Differential Expression of Seven De-sumoylation Enzymes (SENPs) in Major Ocular Tissues of Mouse Eye


Jia-Wen Xiang, Lan Zhang, Xiangcheng Tang, Yuan Xiao, Yunfei Liu, Ling Wang, Fangyuan Liu, Xiao-Dong Gong, Jia-Ling Fu, Lan Yang, Zhongwen Luo and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


Analysis of Non-Sumoylated and Sumoylated Isoforms of Pax-6, the Master Regulator for Eye and Brain Development in Ocular Cell Lines


Fangyuan Liu, Ling Wang, Jia-Ling Fu, Yuan Xiao, Xiaodong Gong, Yunfei Liu, Qian Nie, Jia-Wen Xiang, Lan Yang, Zhigang Chen, Yizhi Liu and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


Determination of Expression Patterns of Seven De-sumoylation Enzymes in Major Ocular Cell Lines


Yunfei Liu, Lan Zhang*, Xiangcheng Tang, Fangyuan Liu, Jia-Ling Fu, Xiao-Dong Gong, Ling Wang, Qian Nie, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Yizhi Liu and David Wan-Cheng Li*


View Abstract View on PubMedAltered Expression Patterns of the Sumoylation Enzymes E1, E2 and E3 Are Associated with Glucose Oxidase- and UVA-Induced Cataractogenesis


Qian Nie, Ling Wang , Xiaodong Gong, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Jie Xie, Lan Yang, Huimin Chen, Yuwen Gan, Zhigang Chen and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


Analysis of the Differential Expression Patterns of Sumoylation Enzymes E1, E2 and E3 in Ocular Cell Lines


Qian Nie, Jie Xie, Xiaodong Gong, Zhongwen Luo, Ling Wang, Fangyuan Liu, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Jia-Ling Fu, Yunfei Liu, Zhigang Chen, Lan Yang, Huimin Chen, Yuwen Gan and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


NaIO3-Induced Mouse Model of Aging-Related Macular Degeneration Displayed Altered Expression Patterns of Sumoylation Enzymes E1, E2 and E3


Qian Nie, Xiaodong Gong, Lili Gong, Lan Zhang, Xiangcheng Tang, Ling Wang, Fangyuan Liu, Jia-ling Fu, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Zhongwen Luo, Ruili Qi, Zhigang Chen, Yunfei Liu, Qian Sun, Wenjie Qing, Lan Yang, Jie Xie, Ming Zou, Yuwen Gan, Huimin Chen and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


The Sumoylation Modulated Tumor Suppressor p53 Regulates Cell Cycle Checking Genes to Mediate Lens Differentiation


Xiangcheng Tang, Zhigang Chen, Mi Deng, Ling Wang, Qian Nie, Jiawen Xiang, Yuan Xiao, Lan Yang, Yizhi Liu and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


Localization Analysis of Seven De-sumoylation Enzymes (SENPs) in Ocular Cell Lines


Yunfei Liu, Fangyuan Liu, Ling Wang, Jia-Ling Fu, Zhong-Wen Luo, Qian Nie, Xiao-Dong Gong, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao and David Wan-Cheng Li*


View Abstract


Localization Patterns of Sumoylation Enzymes E1, E2 and E3 in Cell Lines Predict Their Functional Importance


Xiaodong Gong, Qian Nie, Yuan Xiao, Jia-Wen Xiang, Ling Wang, Fangyuan Liu, Jia-Ling Fu, Yunfei Liu, Lan Yang, Yuwen Gan, Huimin Chen, Zhongwen Luo, Ruili Qi, Zhigang Chen, Xiangcheng Tang and David Wan-Cheng *


View Abstract


Madhuca indica Inhibits Breast Cancer Cell Proliferation by Modulating COX-2 Expression


Paramita Ghosh, Debarpan Mitra, Sreyashi Mitra, Sudipta Ray, Samir Banerjee and Nabendu Murmu*


View Abstract View on PubMed


Loss of the Nodal modulator Nomo results in chondrodysplasia in zebrafish


Linghui Cao, Lingyu Li, Yongqing Li, Jian Zhuang, Yu Chen, Shifeng Luo, Yuequn Wang, Yan Shi, Jimei Chen, Jianfang Gao, Xiaolan Zhu, Yongqi Wan, Fang Li, Wuzhou Yuan, Xiaoyang Mo, Xiangli Ye, Xiaoli Wang, Zuoqiong Zhou, Guo Dai , Zhigang Jiang, Ping Zhu, Xiushan Wu* and Xiongwei Fan


View Abstract View on PubMed


Cystathionine β-synthase Induces Multidrug Resistance and Metastasis in Hepatocellular Carcinoma


Lupeng Wang, Huanxiao Hannawi, Ya Liu, Xiuli Zhang, Xiaoyan Shi and Tianxiao Wang*


View Abstract View on PubMed


Generation of a Primary Hyperoxaluria Type 1 Disease Model Via CRISPR/Cas9 System in Rats


Rui Zheng, Xiaoliang Fang, Lei He, Yanjiao Shao, Nana Guo, Liren Wang, Mingyao Liu, Dali Li* and Hongquan Geng*


View Abstract View on PubMedWebmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science