Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 22 - Number 10


EditorialNAD+/NADH Metabolism and NAD+-Dependent Enzymes in Cell Death and Ischemic Brain Injury: Current Advances and Therapeutic Implications

, 22(10): 1239 - 1247

Yingxin Ma, Hui Nie, Heyu Chen, Jiefu Li, Yunyi Hong, Ban Wang, Caixia Wang, Jie Zhang, Wei Cao, Mingchao Zhang, Yongning Xu, Xianting Ding, Shan Kai Yin, Xinkai Qu and Weihai Ying


DOI: 10.2174/0929867322666150209154420
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science