Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 21 - Number 34
Smoking and Atherosclerosis: Mechanisms of Disease and New Therapeutic Approaches

, 21(34): 3936 - 3948

Gerasimos Siasos, Vasiliki Tsigkou, Eleni Kokkou, Evangelos Oikonomou, Manolis Vavuranakis, Charalambos Vlachopoulos, Alexis Verveniotis, Maria Limperi, Vasiliki Genimata, Athanasios G. Papavassiliou, Christodoulos Stefanadis and Dimitris Tousoulis


DOI: 10.2174/092986732134141015161539
Novel Biomarkers Assessing Renal Function in Heart Failure: Relation to Inflammatory Status and Cardiac Remodelling

, 21(34): 3976 - 3983

Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Stavroula Michalea, Evangelos Oikonomou, Manolis Vavuranakis, Dimitris Athanasiou, Panagiotis Tourikis, Nikolaos Gouliopoulos, Antigoni Miliou, Konstantinos Mourouzis, Maria Limperi, Savvas Mazaris, Athanasios G Papavassiliou and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/0929867321666140826114656Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science