Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 20 - Number 20
Functional Characterization of a PEI-CyD-FA-Coated Adenovirus as Delivery Vector for Gene Therapy

, 20(20): 2601 - 2608

Hong Yao, Shih-Chi Chen, Zan Shen, Yun-Chao Huang, Xiao Zhu, Xiao-mei Wang, Wenqi Jiang, Zi-Feng Wang, Xiu-Wu Bian, Eng-Ang Ling, Hsiang-fu Kung and Marie C. Lin


DOI: 10.2174/0929867311320200008Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science