Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 17 - Number 16

Recent Advances in the Research and Development of B-Raf Inhibitors

, 17(16): 1618 - 1634

Hui-Fang Li, Yadong Chen, Sha-Sha Rao, Xiu-Mei Chen, Hai-Chun Liu, Ji-Hong Qin, Wei-Fang Tang, Yue-Wang, Xiang Zhou and Tao Lu


DOI: 10.2174/092986710791111242

Interaction of Nerve Agent Antidotes with Cholinergic Systems

, 17(16): 1708 - 1718

O. Soukup, G. Tobin, U.K. Kumar, J. Binder, J. Proska, D. Jun, J. Fusek and K. Kuca


DOI: 10.2174/092986710791111260
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science