Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 10 - Number 21
Virtual Screening on Natural Products for Discovering Active Compounds and Target Information

, 10(21): 2327 - 2342

Jianhua Shen, Xiaoying Xu, Feng Cheng, Hong Liu, Xiaomin Luo, Jingkang Shen, Kaixian Chen, Weimin Zhao, Xu Shen and Hualiang Jiang


DOI: 10.2174/0929867033456729Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science