Bentham Science Logo

Contents

Current Medical Imaging Reviews , Volume 5 - Number 4New Trends and Advances in Oral and Maxillofacial Imaging

, 5(4): 226 - 237

Yasuhiro Morimoto, Tatsurou Tanaka, Noriaki Yamamoto, Masaaki Kodama, Yuji Seta, Manabu Habu, Masafumi Oda, Shinji Kito, Nao Wakasugi-Sato, Shinobu Matsumoto-Takeda, Yasuhiro Fukai, Takatoshi Tokitsu, Megumi Tomikawa, Kazunari Matoba, Yoshihiro Yamashita, Izumi Yoshioka, Tetsu Takahashi and Kazuhiro Tominaga


DOI: 10.2174/157340509790112790

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science