Bentham Science Logo

Contents

Current Medical Imaging Reviews , Volume 2 - Number 4Recent Development in Bioluminescence Tomography

, 2(4): 453 - 457

Ge Wang, Xin Qian, Wenxiang Cong, Haiou Shen, Yi Li, Weimin Han, Kumar Durairaj, Ming Jiang, Tie Zhou, Jiantao Cheng, Jie Tian, Yujie Lv, Hui Li and Jie Luo


DOI: 10.2174/157340506778777123Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science