Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Mechanics and Advanced Materials

Volume 2, 3 Issues, 2022
ISSN: 2666-1853 (Online)
ISSN: 2666-1845 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Mechanics and Advanced Materials , Volume 1 - Number 1
Research Article

Li<sub>1.2</sub>Mn<sub>0.6</sub>Ni<sub>0.2</sub>O<sub>2</sub> Cathode Material Prepared by the Ultrasonic Dispersionassisted Method

, 1(1): 58 - 65

Tingting Fang, Hailiang Chu, Junqiang Hua, Ying Zhu, Shujun Qiu*, Shengzhou Bu, Liangbin Zhang, Mingzhong Yuan, Yongjin Zou, Cuili Xiang, Huanzhi Zhang , Erhu Yan, Fen Xu and Lixian Sun*


DOI: 10.2174/2666184501666200331125614

Editor-in-Chief

Qinghua Qin
Department of Materials Science
Shenzhen MSU-BIT University
Shenzhen
(China)
Biography
View Full Editorial Board

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog