Contents

Current Gene Therapy, Volume 16 - Number 4

Research Article   Free Content

Haemophilia B Curative FIX Production from a Low Dose UCOE-based Lentiviral Vector Following Hepatic Pre-natal Delivery

, 16(4): 231 - 241

Vincent Yu-cheng Kao, Sonia Ferreira, Simon N. Waddington and Michael N. Antoniou


DOI: 10.2174/1566523216666161102150101
Research Article   Free Content

Comparison of Tetracycline-regulated Promoters in Lentiviral-based Vectors in Murine Transplantation Studies

, 16(4): 242 - 248

Maike Stahlhut, Teng-Cheong Ha, Michael Morgan, Axel Schambach and Olga S. Kustikova


DOI: 10.2174/1566523216666161013125215
Research Article   Free Content

Immunogenicity and Therapeutic Effects of pVAX1-rv1419 DNA from Mycobacterium tuberculosis

, 16(4): 249 - 255

Yan Liang, Xiaoyan Zhang, Li Xiao, Xuejuan Bai, Xiaomei Wang, Yourong Yang, Junxian Zhang, Jinying Song, Yinping Liu, Ning Li and Xueqiong Wu


DOI: 10.2174/1566523216666161102170123
Research Article   Free Content

DOK3 Degradation is Required for the Development of LPS-induced ARDS in Mice

, 16(4): 256 - 262

Ning Liu, Xiaofeng Liu, Xiaoou Li, Kaifang Duan, Yuming Deng, Xiuyan Yu and Qisheng Peng


DOI: 10.2174/1566523216666161103142342
Research Article   Free Content

Releasing of Herpes Simplex Virus Carrying NGF in Subarachnoid Space Promotes the Functional Repair in Spinal Cord Injured Rats

, 16(4): 263 - 270

Zhi-Wei Chen, Hang-Ping Wang, Feng-Mei Yuan, Xiao Zhang, Xiu-Juan Dong, Rui-Shen Xie, Chao Tian, Bing-Shen Li, Zhen-Wu Sun, Long-Hui Zhou, Jian Liu and Ting-Hua Wang


DOI: 10.2174/1566523217666161121105717
Research Article   Free Content

Cell Compatibility of an Eposimal Vector Mediated by the Characteristic Motifs of Matrix Attachment Regions

, 16(4): 271 - 277

Tian-Yun Wang, Li Wang, Yu-Xin Yang, Chun-Peng Zhao, Yan-Long Jia, Qin Li, Jun-He Zhang, Yi-You Peng, Miao Wang, Hong-Yan Xu and Xiao-Yin Wang


DOI: 10.2174/1566523216666161202160936
Review Article   Free Content

Therapeutic Value of Adeno Associated Virus as a Gene Therapy Vector for Parkinson's Disease – A Focused Review

, 16(4): 278 - 286

Aastha Singh and Dwaipayan Sen


DOI: 10.2174/1566523216666160729113558
Review Article   Free Content

Different Gene Therapy Strategies: A Overview for Prostate Cancer

, 16(4): 287 - 291

Aline Gomes de Souza, Victor Alexandre Felix Bastos, Isaura Beatriz Borges Silva, Karina Marangoni and Vivian Alonso Goulart


DOI: 10.2174/1566523216666161115163044
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science