Bentham Science Logo

Contents

Current Gene Therapy, Volume 15 - Number 2Aptamer-Mediated Cancer Gene Therapy

, 15(2): 109 - 119

Dongxi Xiang, Sarah Shigdar, Greg Qiao, Shu-Feng Zhou, Yong Li, Ming Q. Wei, Liang Qiao, Hadi Al. Shamaileh, Yimin Zhu, Conglong Zheng, Chunwen Pu and Wei Duan


DOI: 10.2174/1566523214666141224095105Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science