Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 22, 14 Issues, 2021
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 7 - Number 1Topotecan Is a Substrate for Multidrug Resistance Associated Protein 4

, 7(1): 105 - 118

Quan Tian, Jing Zhang, Sui Y. Chan, Theresa M. Chin Tan, Wei Duan, Min Huang, Yi Zhun Zhu, Eli Chan, Qiang Yu, Yu Qiang Nie, Paul Chi-Liu Ho, Qi Li, Ka-Yun Ng, Hong Yuan Yang, Hong Wei, Jin Song Bian and Shu Feng Zhou


DOI: 10.2174/138920006774832550Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog