Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 23, 14 Issues, 2022
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism , Volume 20 - Number 1


Review Article

The Therapeutic Role of Xenobiotic Nuclear Receptors Against Metabolic Syndrome

, 20(1): 15 - 22

Shuqi Pu, Xiaojie Wu, Xiaoying Yang, Yunzhan Zhang, Yunkai Dai, Yueling Zhang, Xiaoting Wu, Yan Liu, Xiaona Cui, Haiyong Jin, Jianhong Cao, Ruliu Li, Jiazhong Cai, Qizhi Cao*, Ling Hu* and Yong Gao*


DOI: 10.2174/1389200219666180611083155Review Article

The Role of Xenobiotic Receptors on Hepatic Glycolipid Metabolism

, 20(1): 29 - 35

Ke Chen, Jinwei Zhong, Lin Hu, Ruliu Li, Qun Du, Jiazhong Cai, Yanwu Li, Yong Gao, Xiaona Cui, Xiaoying Yang, Xiaojie Wu, Lu Yao, Juji Dai, Yan Wang and Haiyong Jin*


DOI: 10.2174/1389200219666180918152241
Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(United States)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog