Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 22, 14 Issues, 2021
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 17 - Number 8
Review Article

Recent Developments of Magnetic Nanoparticles for Theranostics of Brain Tumor

, 17(8): 737 - 744

Maxim Shevtsov and Gabriele Multhoff


DOI: 10.2174/1389200217666160607232540Review Article

Delivery of Nanoparticles for Treatment of Brain Tumor

, 17(8): 745 - 754

Chen Kang, Yuan Sun, Jing Zhu, Wen Li, Aili Zhang, Tairong Kuang, Jing Xie and Zhaogang Yang


DOI: 10.2174/1389200217666160728152939Review Article

Current Status and Future Directions of Nanoparticulate Strategy for Cancer Immunotherapy

, 17(8): 755 - 762

Xu Zhou, Renhe Liu, Shuo Qin, Ruilian Yu and Yao Fu


DOI: 10.2174/1389200217666160714095722Review Article

Actively Targeted Nanoparticles for Drug Delivery to Tumor

, 17(8): 763 - 782

Ye Bi, Fei Hao, Guodong Yan, Lesheng Teng, Robert J. Lee and Jing Xie


DOI: 10.2174/1389200217666160619191853Review Article

Influence of Tumor Microenvironment on the Distribution and Elimination of Nano-formulations

, 17(8): 783 - 798

Birendra Chaurasiya, Arpan Mahanty, Debmalya Roy, Yan Shen, Jiasheng Tu and Chunmeng Sun


DOI: 10.2174/1389200217666160607093347Review Article

The Role of Drug Transporters in the Pharmacokinetics of Antibiotics

, 17(8): 799 - 805

Wen Jin Hua, Wei Xiao Hua, Zhou Jian, Peng Hong Wei, Lu Yan Ni, Li Yu Hua, Cao Duan Wen, Zhou Ying and Cao Li


DOI: 10.2174/1389200217666160629114449Review Article


Review Article

Salusins in Hypertension and Related Cardiovascular Diseases

, 17(8): 827 - 833

Urszula Kolakowska, Witold Olanski and Anna Wasilewska


DOI: 10.2174/1389200217666160629113527
Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog