Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 17 - Number 7


Research ArticleResearch ArticleDrug Interactions with Angiotensin Receptor Blockers: Role of Human Cytochromes P450

, 17(7): 681 - 691

Ruirui Yang, Zhiqiang Luo, Yang Liu, Mohan Sun, Ling Zheng, Yingying Chen, Yanping Li, Hao Wang, Lingzhu Chen, Ming Wu and Huihui Zhao


DOI: 10.2174/1389200217666160524143843


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science