Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 16 - Number 10


Editorial

The Targeted-liposome Delivery System of Antitumor Drugs

, 16(10): 894 - 910

Wei-dang Wu, Xiu-lin Yi, Li-xin Jiang, Ya-zhuo Li, Jing Gao, Yong Zeng, Rong-da Yi, Li-peng Dai, Wei Li, Xiao-yan Ci, Duan-yun Si and Chang-xiao Liu


DOI: 10.2174/138920021610151210184654
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science