Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 12 - Number 9Metabolism of Ginseng and its Interactions with Drugs

, 12(9): 818 - 822

Lian-Wen Qi, Chong-Zhi Wang, Guang-Jian Du, Zhi-Yu Zhang, Tyler Calway and Chun-Su Yuan


DOI: 10.2174/138920011797470128

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science