Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 22, 14 Issues, 2021
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Most Accessed Articles


Toward Greater Insights on Applications of Modeling and Simulation in Pregnancy

, 2020; 21(9): 722-741.

Ling Song, Cheng Cui, Ying Zhou, Zhongqi Dong, Zhiheng Yu, Yifan Xu, Tianyan Zhou, Khaled Abduljalil, Hongcan Han, Li Li, Jinbo Yang, Yangyu Zhao*, Haiyan Li and Dongyang Liu*


DOI: 10.2174/1389200221666200907143941


A Review: Effects of Macrolides on CYP450 Enzymes

, 2020; 21(12): 928-937.

Liyun Zhang, Xiaoqing Xu, Sara Badawy, Awais Ihsan, Zhenli Liu, Changqing Xie, Xu Wang* and Yanfei Tao*


DOI: 10.2174/1389200221666200817113920Metabolism of Direct-acting Antiviral Agents (DAAs) in Hepatitis C Therapy: A Review of the Literature

, 2021; 22(2): 89-98.

Ivana Mikolasevic*, Tajana F. Kanizaj, Dorotea Bozic, Petra Puz, Sanja S. Shapeski, Zeljko Puljiz, Delfa Radic-Kristo, Milos Lalovac, Maja Mijic, Bozena Delija, Toni Juric, Ivan Bogadi and Lucija Virovic-Jukic


DOI: 10.2174/1389200221999201214224126
The Genetic Polymorphism of CYP3A4 rs2242480 is Associated with Sirolimus Trough Concentrations Among Adult Renal Transplant Recipients

, 2020; 21(13): 1052-1059.

Lolita Lolita, Ming Zheng, Xiang Zhang, Zhijian Han, Jun Tao, Shuang Fei, Zijie Wang, Miao Guo, Haiwei Yang, Xiaobing Ju, Ruoyun Tan, Ji-Fu Wei* and Min Gu*


DOI: 10.2174/1389200221999201027203401Editor-in-Chief

Ming Hu
University of Houston
College of Pharmacy
Houston, TX
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog