Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Delivery, Volume 8 - Number 1

Endoglin-Targeted Cancer Therapy

, 8(1): 135 - 143

Ben K. Seon, Akinao Haba, Fumihiko Matsuno, Norihiko Takahashi, Masanori Tsujie, Xinwei She, Naoko Harada, Shima Uneda, Tomoko Tsujie, Hirofumi Toi, Hilda Tsai and Yuro Haruta


DOI: 10.2174/156720111793663570Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science