Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Abuse Reviews, Volume 1 - Number 2

Potential Role of ADAMTS13 in the Progression of Alcoholic Hepatitis

, 1(2): 188 - 196

Masahito Uemura, Yoshihiro Fujimura, Tomomi Matsuyama, Masanori Matsumoto, Masatoshi Ishikawa, Hiromichi Ishizashi, Seiji Kato, Tatsuhiro Tsujimoto, Masao Fujimoto, Hitoshi Yoshiji, Chie Morioka and Hiroshi Fukui


DOI: 10.2174/1874473710801020188


Recent Developments in the Treatment of Alcoholic Chronic Pancreatitis

, 1(2): 197 - 202

Tatsuhiro Tsujimoto, Hideto Kawaratani, Hitoshi Yoshiji, Masahito Uemura and Hiroshi Fukui


DOI: 10.2174/1874473710801020197Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science