Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Cancer Drug Targets

Volume 21, 11 Issues, 2021
ISSN: 1873-5576 (Online)
ISSN: 1568-0096 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 19 - Number 4


Review Article

Ursolic Acid in Cancer Treatment and Metastatic Chemoprevention: From Synthesized Derivatives to Nanoformulations in Preclinical Studies

, 19(4): 245 - 256

Junjie Zou, Juanfang Lin, Chao Li, Ruirui Zhao, Lulu Fan, Jesse Yu and Jingwei Shao*


DOI: 10.2174/1568009618666181016145940Review Article

Challenges and Opportunities from Basic Cancer Biology for Nanomedicine for Targeted Drug Delivery

, 19(4): 257 - 276

Xiaodong Xie, Yingying Zhang, Fengqiao Li, Tingting Lv, Ziying Li, Haijun Chen, Lee Jia* and Yu Gao*


DOI: 10.2174/1568009618666180628160211Review Article

The Evaluation of Animal Models in the Development of Anticancer Agents: From Preclinical to Clinical Tests

, 19(4): 277 - 284

Jie Wang, Haiyan Dong, Jian Liu, Ning Zheng, Xiaodong Xie and Lee Jia*


DOI: 10.2174/1568009618666180817095331Review Article

Mesoporous Silica Nanoparticles as a Prospective and Promising Approach for Drug Delivery and Biomedical Applications

, 19(4): 285 - 295

Xiaohui Pu, Jia Li, Peng Qiao, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Lanlan Zong*, Qi Yuan and Shaofeng Duan*


DOI: 10.2174/1568009619666181206114904Research Article

HAMPT, A Novel Quadruple Drug Combination Designed for Cancer Metastatic Chemoprevention: From Hypothesis to Proof-of-concept

, 19(4): 296 - 303

Huo Xu, Liyuan Wan, Jianguo Xu, Jian Liu, Ning Zheng and Lee Jia*


DOI: 10.2174/1568009618666181001102557Research Article

Oral Drug Delivery Systems for Ulcerative Colitis Therapy: A Comparative Study with Microparticles and Nanoparticles

, 19(4): 304 - 311

Panpan Ma, Xiaoying Si, Qiubing Chen, Lijun Ma, Meili Hou, Zhigang Xu, Yuejun Kang, Jianglin Wang* and Bo Xiao*


DOI: 10.2174/1568009618666181016152042Research Article

Conjugation of Phthalocyanine Photosensitizer with Poly(amidoamine) Dendrimer: Improved Solubility, Disaggregation and Photoactivity Against HepG2 Cells

, 19(4): 312 - 320

Zhou Jiang, Jiqing Ye, Jingyi Yang, Jian Wang*, Lee Jia* and Rodney JY Ho


DOI: 10.2174/1568009618666180706164046Research Article

In Vitro and In Vivo Antimetastatic Effects of ZSTK474 on Prostate Cancer DU145 Cells

, 19(4): 321 - 329

Jie Liu, Xiao Tan, Wennan Zhao, Jing Liu, Xiaoxue Xing, Guanwei Fan, Ping Zhang, Zhe Zhang, Yuxu Zhong* and Dexin Kong*


DOI: 10.2174/1568009618666180911101310Research Article

Gene Therapy and Photothermal Therapy of Layer-by-Layer Assembled AuNCs /PEI/miRNA/ HA Nanocomplexes

, 19(4): 330 - 337

Li-Juan Yan, Xin-Hong Guo, Wei-Ping Wang, Yu-Rong Hu*, Shao-Feng Duan*, Ying Liu, Zhi Sun, Sheng-Nan Huang and Hui-li Li


DOI: 10.2174/1568009618666181016144855Research Article

Formulation, Pharmacokinetic Evaluation and Cytotoxicity of an Enhanced- penetration Paclitaxel Nanosuspension

, 19(4): 338 - 347

Yanping Cao, Zhihao Wei, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Li Yin, Dongxiao Chen, Yanfei Wang, Yongchao Chen, Qi Yuan, Xiaohui Pu*, Lanlan Zong* and Shaofeng Duan*


DOI: 10.2174/1568009618666180629150927
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog