Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Cancer Drug Targets

Volume 21, 11 Issues, 2021
ISSN: 1873-5576 (Online)
ISSN: 1568-0096 (Print)
This journal supports open access

In the current pandemic scenario, publication process of all articles related to Coronavirus will be expedited, for timely publication of much needed research

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 14 - Number 3
Targeting BMP9-Promoted Human Osteosarcoma Growth by Inactivation of Notch Signaling

, 14(3): 274 - 285

Ruidong Li, Wenwen Zhang, Jing Cui, Wei Shui, Liangjun Yin, Yang Wang, Hongyu Zhang, Ning Wang, Ningning Wu, Guoxin Nan, Xian Chen, Sheng Wen, Fang Deng, Hongmei Zhang, Guolin Zhou, Zhan Liao, Junhui Zhang, Qian Zhang, Zhengjian Yan, Wei Liu, Zhonglin Zhang, Jixing Ye, Youlin Deng, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Tong-Chuan He and Zhong-Liang Deng


DOI: 10.2174/1568009614666140305105805


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog