Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Cancer Drug Targets

Volume 22, 11 Issues, 2022
ISSN: 1873-5576 (Online)
ISSN: 1568-0096 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Cancer Drug Targets , Volume 14 - Number 3
Targeting BMP9-Promoted Human Osteosarcoma Growth by Inactivation of Notch Signaling

, 14(3): 274 - 285

Hongmei Zhang, Zhong-Liang Deng, Tong-Chuan He, Rex C. Haydon, Hue H. Luu, Youlin Deng, Jixing Ye, Zhonglin Zhang, Wei Liu, Zhengjian Yan, Qian Zhang, Junhui Zhang, Zhan Liao, Guolin Zhou, Ruidong Li, Fang Deng, Sheng Wen, Xian Chen, Guoxin Nan, Ningning Wu, Ning Wang, Hongyu Zhang, Yang Wang, Liangjun Yin, Wei Shui, Jing Cui and Wenwen Zhang


DOI: 10.2174/1568009614666140305105805


Editor-in-Chief

Ruiwen Zhang
Center for Drug Discovery
University of Houston
3455 Cullen Blvd.
Houston, TX 77204
(USA)
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Cancer Drug Targets was launched in 2001. Dr. Ruiwen Zhang serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog