Bentham Science Logo

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 13 - Number 1
Experimental Therapy for Lung Cancer: Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell-Mediated Interleukin-24 Delivery

, 13(1): 92 - 102

Xu Zhang, Leilei Zhang, Wenrong Xu, Hui Qian, Shengqin Ye, Wei Zhu, Hongcui Cao, Yongmin Yan, Wei Li, Mei Wang, Wei Wang and Ruiwen Zhang


DOI: 10.2174/1568009611309010092
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science