Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Bioinformatics

Volume 17, 10 Issues, 2022
ISSN: 2212-392X (Online)
ISSN: 1574-8936 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Bioinformatics , Volume 16 - Number 2


Research Article

Transcriptome Analysis Reveals Possible Virulence Factors of Paragonimus proliferus

, 16(2): 197 - 206

Sheng-Hao Li, Shu-De Li, Kun-Li Wu, Jun-Yi Li, Hong-Juan Li, Wei-Qun Wang, Li-Jun Yang, Jing-Jing Xu, Guo-Ji Chang, Yan-Ling Zhang, Qiu-Hong Shu, Shan-Shan Zhuang, Zhi-Qiang Ma, Shu-Meiqi He, Min Zhu, Wen-Lin Wang* and Hong-Li Huang*


DOI: 10.2174/1574893615999200728203648

Editor-in-Chief

Quan Zou
Institute of Fundamental and Frontier Sciences
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu
(China)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Bioinformatics was launched in 2006. Dr. Quan Zou serves as the Editor-in-Chief of the journal.
New eBookYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Advertisement

Mechanisms-of-Metabolic-Disorders-(MMD)

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog