Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Bioinformatics

Volume 17, 10 Issues, 2022
ISSN: 2212-392X (Online)
ISSN: 1574-8936 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Bioinformatics , Volume 15 - Number 10Research Article

Whole-exome Sequencing of Tumor-only Samples Reveals the Association between Somatic Alterations and Clinical Features in Pancreatic Cancer

, 15(10): 1160 - 1167

Wenwen Ran, Xiangbin Chen , Bo Wang, Ping Yang, Yongxing Li, Yujing Xiao, Xiaonan Wang, Guangqi Li, Lili Wang, Yingmin Han, Yonggang Peng, Jidong Lang, Yuebin Liang, Yupei Xiao, Qingqing Lu, Huixin Lin , Geng Tian, Dawei Yuan, Chaoyang Deng, Jialiang Yang and Xiaoming Xing*


DOI: 10.2174/1574893615999200626190346

Research Article


Editor-in-Chief

Quan Zou
Institute of Fundamental and Frontier Sciences
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu
(China)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Bioinformatics was launched in 2006. Dr. Quan Zou serves as the Editor-in-Chief of the journal.
New eBookYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Advertisement

Mechanisms-of-Metabolic-Disorders-(MMD)

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog