Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Bioinformatics

Volume 16, 10 Issues, 2021
ISSN: 2212-392X (Online)
ISSN: 1574-8936 (Print)
This journal supports open access

Most Accessed ArticlesWhole-exome Sequencing of Tumor-only Samples Reveals the Association between Somatic Alterations and Clinical Features in Pancreatic Cancer

, 2020; 15(10): 1160-1167.

Wenwen Ran, Xiangbin Chen , Bo Wang, Ping Yang, Yongxing Li, Yujing Xiao, Xiaonan Wang, Guangqi Li, Lili Wang, Yingmin Han, Yonggang Peng, Jidong Lang, Yuebin Liang, Yupei Xiao, Qingqing Lu, Huixin Lin , Geng Tian, Dawei Yuan, Chaoyang Deng, Jialiang Yang and Xiaoming Xing*


DOI: 10.2174/1574893615999200626190346
Transcriptome Analysis Reveals Possible Virulence Factors of Paragonimus proliferus

, 2021; 16(2): 197-206.

Sheng-Hao Li, Shu-De Li, Kun-Li Wu, Jun-Yi Li, Hong-Juan Li, Wei-Qun Wang, Li-Jun Yang, Jing-Jing Xu, Guo-Ji Chang, Yan-Ling Zhang, Qiu-Hong Shu, Shan-Shan Zhuang, Zhi-Qiang Ma, Shu-Meiqi He, Min Zhu, Wen-Lin Wang* and Hong-Li Huang*


DOI: 10.2174/1574893615999200728203648

Editor-in-Chief

Quan Zou
Institute of Fundamental and Frontier Sciences
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu
(China)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Bioinformatics was launched in 2006. Dr. Quan Zou serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog