Bentham Science Logo

Contents

Current Analytical Chemistry, Volume 11 - Number 4


A Simple and Sensitive Hydrazine Electrochemical Sensor Based on Platinum Nanoclusters

, 11(4): 237 - 243

Zhou Yaoyu, Tang Lin, Xie Xia, Zeng Guangming, Gong Jilai, Huang Danlian, Zhang Yi, Yang Guide, Wang Jingjing and Zhang Chen


DOI: 10.2174/1573411011666150407231732
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science