Bentham Science Logo

Contents

Current Alzheimer Research, Volume 16 - Number 1

Research Article   Open Access


Research Article   Open Access

Intranasal Insulin Prevents Anesthesia-induced Cognitive Impairments in Aged Mice

, 16(1): 8 - 18

Xing Li, Xiaoqin Run*, Zhen Wei, Kuan Zeng, Zhihou Liang, Fang Huang, Dan Ke, Qun Wang, Jian-Zhi Wang, Rong Liu, Bin Zhang* and Xiaochuan Wang*


DOI: 10.2174/1567205015666181031145045


Research Article


Research Article   Open AccessResearch ArticleReview ArticleWebmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science