Bentham Science Logo

Current Alzheimer Research

Volume 16, 14 Issues, 2019
ISSN: 1875-5828 (Online)
ISSN: 1567-2050 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 65th of 197 in

    Clinical Neurology

Order Your Article Before Print

Contents

Current Alzheimer Research, Volume 16 - Number 1


Research Article

Intranasal Insulin Prevents Anesthesia-induced Cognitive Impairments in Aged Mice

, 16(1): 8 - 18

Xing Li, Xiaoqin Run*, Zhen Wei, Kuan Zeng, Zhihou Liang, Fang Huang, Dan Ke, Qun Wang, Jian-Zhi Wang, Rong Liu, Bin Zhang* and Xiaochuan Wang*


DOI: 10.2174/1567205015666181031145045


Research Article
Research Article

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog