Bentham Science Logo

Contents

Current Alzheimer Research, Volume 11 - Number 7Fluoxetine Improves Behavioral Performance by Suppressing the Production of Soluble β-Amyloid in APP/PS1 Mice

, 11(7): 672 - 680

Junhui Wang, Yanbo Zhang, Haiyun Xu, Shenghua Zhu, Hongxing Wang, Jue He, Handi Zhang, Huining Guo, Jiming Kong, Qingjun Huang and Xin-Min Li


DOI: 10.2174/1567205011666140812114715Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science