Bentham Science Logo

Contents

Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Volume 19 - Number 2

Study of drug-drug combinations based on molecular descriptors and physicochemical properties

, 19(2): 153 - 160

Bing Niu, Zhihao Xing, Manman Zhao, Haizhong Huo, Guohua Huang, Fuxue Chen, Qiang Su, Yin Lu, Meng Wang, Jing Yang, Lei Chen, Ling Tang and Linfeng Zheng


DOI: 10.2174/1386207319666151110122931

Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science