Contents

Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Volume 15 - Number 3

Editorial [Hot Topic: Modern Omics-Based Platform for High Throughput Screening for Novel Drug Targets (Part 1) (Guest Editor: Canhua Huang)]

, 15(3): 201

Canhua Huang


DOI: 10.2174/138620712799218554
Mapping the High Throughput SEREX Technology Screening for Novel Tumor Antigens

, 15(3): 202 - 215

Shengtao Zhou, Tao Yi, Boya Zhang, Fuqiang Huang, Huiqiong Huang, Jing Tang and Xia Zhao


DOI: 10.2174/138620712799218572
Advent of the Cancer Methylome

, 15(3): 216 - 220

Huey Shan Nai and Quek Choon Lau


DOI: 10.2174/138620712799218590
Quantitative Proteomics for Cancer Biomarker Discovery

, 15(3): 221 - 231

Shufang Liang, Zhizhong Xu, Xuejiao Xu, Xia Zhao, Canhua Huang and Yuquan Wei


DOI: 10.2174/138620712799218635
High Throughput Screening (HTS) in Identification New Ligands and Drugable Targets of G Protein-Coupled Receptors (GPCRs)

, 15(3): 232 - 241

Dashan Wang, Yan Li, Yugao Zhang, Yuan Liu and Guixiu Shi


DOI: 10.2174/138620712799218626
High Throughput Screening Technology and the Small Molecules Modulating Aging Related Signals

, 15(3): 242 - 252

Chunfen Mo, Wei Zhang, Luhong Liu, Ling Wang and Hengyi Xiao


DOI: 10.2174/138620712799218581
Proteomics Annotation of Lipid Rafts Modified by Virus Infection

, 15(3): 253 - 265

Na Xie, Kai Huang, Yunlong Lei, Yuping Ran and Canhua Huang


DOI: 10.2174/138620712799218617
Metabolomics: A Revolution for Novel Cancer Marker Identification

, 15(3): 266 - 275

Qian Bu, Yina Huang, Guangyan Yan, Xiaobo Cen and Ying-Lan Zhao


DOI: 10.2174/138620712799218563
Identification and Functional Study of Cytokines and Chemokines Involved in Tumorigenesis

, 15(3): 276 - 285

Jun Zeng, Ke Xie, Hong Wu, Boya Zhang and Canhua Huang


DOI: 10.2174/138620712799218608
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science