Bentham Science Logo

Contents

Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Volume 15 - Number 3
Quantitative Proteomics for Cancer Biomarker Discovery

, 15(3): 221 - 231

Shufang Liang, Zhizhong Xu, Xuejiao Xu, Xia Zhao, Canhua Huang and Yuquan Wei


DOI: 10.2174/138620712799218635
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science