Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 16 - Number 4

ISSN: 1875-5992 (Online)
ISSN: 1871-5206 (Print)


Volume 17, 14 Issues, 2017


Download PDF Flyer
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

Formerly: Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents

This journal supports open access

Aims & ScopeAbstracted/Indexed in


Submit Abstracts Online Submit Manuscripts Online

Editor-in-Chief:
Michelle Prudhomme
Institut de Chimie de Clermont-Ferrand
ICCF-CNRS UMR 6296
Université Clermont Auvergne
Clermont-Ferrand
France


View Full Editorial Board

Subscribe Purchase Articles Order Reprints

Current: 2.598
5 - Year: 2.714

Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 16 - Number 4

miR-203 Suppresses the Proliferation and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Targeting Oncogene ADAM9 and Oncogenic Long Non-coding RNA HULC

, 16(4): 414 - 423

Daiwei Wan, Shunli Shen, Shunjun Fu, Burnley Preston, Coder Brandon, Songbing He, Chenglong Shen, Jian Wu, Sutong Wang, Wenxuan Xie, Bin Chen, Liya A, Yixing Guo, Dingcheng Zheng, Qiaoming Zhi and Baogang Peng


DOI: 10.2174/1871520615666150716105955View Abstract View on PubMed Order Reprints Order Eprints Rights and Permissions
miRNA-101 Suppresses Epithelial-to-mesenchymal Transition by Targeting HMGA2 in Pancreatic Cancer Cells

, 16(4): 432 - 439

Wenli Jiang, Wen Gu, Ronglin Qiu, Songbing He, Chenglong Shen, Yaohao Wu, Jie Zhang, Jiajia Zhou, Yixing Guo, Daiwei Wan, Zhixi Li, Jiemin Deng, Lexiang Zeng, Jin Tang, Jin Zhou, Qiaoming Zhi and Xiaogeng Deng


DOI: 10.2174/1871520615666150507122142View Abstract View on PubMed Order Reprints Order Eprints Rights and Permissions
MicroRNA-183 Functions As an Oncogene by Regulating PDCD4 in Gastric Cancer

, 16(4): 447 - 455

Chenglong Li, Li Deng, Qiaoming Zhi, Qingyou Meng, Aimin Qian, Hongfei Sang, Xiaoqiang Li and Jiazeng Xia


DOI: 10.2174/1871520615666150914114237View Abstract Order Reprints Order Eprints Rights and Permissions
Pseudogene PTENP1 Suppresses Gastric Cancer Progression by Modulating PTEN

, 16(4): 456 - 464

Xiaoqiang Guo, Li Deng, Kaiyuan Deng, Hao Wang, Ting Shan, Hong Zhou, Zheng Liang, Jiazeng Xia and Chenglong Li


DOI: 10.2174/1871520615666150507121407View Abstract View on PubMed Order Reprints Order Eprints Rights and Permissions
MicroRNA-31 Inhibits Lung Adenocarcinoma Stem-Like Cells via Down-Regulation of MET-PI3K-Akt Signaling Pathway

, 16(4): 501 - 518

Chunying Hou, Bo Sun, Yao Jiang, Ji Zheng, Nan Yang, Chao Ji, Zhen Liang, Jiaojiao Shi, Rui Zhang, Yanyong Liu, Caiying Ye and Pingping Zuo


DOI: 10.2174/1871520615666150824152353View Abstract View on PubMed Order Reprints Order Eprints Rights and Permissions
Advertisement

Related Journals
Related eBooksWebmaster Contact: info@benthamscience.org Copyright © 2017 Bentham Science